Klimaatbeleid

Ons klimaat is merkbaar aan het veranderen. Onze zeespiegel stijgt, het wordt warmer en de perioden van droogte nemen toe. Dit is het gevolg van de alsmaar toenemende hoeveelheid broeikasgassen zoals CO2 in onze atmosfeer. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door menselijk handelen. 
In 2015 tekenden 195 landen het klimaatakkoord van Parijs, waarin afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De komende decennia staan we met zijn allen voor deze grote maatschappelijke opgave. 
Een belangrijke oorzaak van het toenemen van hoeveelheid CO2 is het gebruiken van fossiele brandstoffen zoals aardolie, kolen en gas en het kappen van de bossen. De komende decennia zal steeds meer gebruik moeten worden gemaakt van hernieuwbare (duurzaam opgewekte) energie. 
Ook Reimerswaal is zich bewust van de noodzaak en heeft het opstellen van lokaal energie- en klimaatbeleid in het coalitieakkoord 2018-2022 als speerpunt benoemd. Ons beleid zal gedurende dit en volgend jaar steeds meer vorm gaan krijgen.